Telefon: +420 728 079 748

E-mail: monika.haidinger@cap.cz

© 2022 Česká asociace pojišťoven

Zajistný trh se vrátil k ukázněným obnovám

Doba čtení:

Doba čtení

10 min.

Přečteno:

Přečteno

166x

Diskuze:

Diskuze

0

Oblíbenost:

Oblíbenost

100,00%

30. 05. 2024

10 min.

100%

0

Obnovu zajistných smluv ke konci roku 2023 provázel návrat vyššího apetitu a alokace kapitálu zajistitelů, a tím i návrat ke spořádanému zajistnému trhu, i když rostoucí cenová hladina stále reflektovala pokračující přísnou upisovatelskou kázeň zajišťoven.

Při obnovách ročních zajistných smluv tak na globální i lokální úrovni pokračuje fáze tzv. „tvrdého“ zajistného trhu definovaného silnější pozicí zajistitelů tlačících na úpravu smluv na úkor pojišťoven. Na rozdíl od výjimečné situace roku předchozího (obnova v roce 2022 na rok 2023) však trh definuje už i návrat náznaků obchodního uvažování zajistitelů. Hlavními faktory, které přispěly k této situaci, byla nejen celosvětová ekonomická situace s vysokou inflací, ale také neuspokojivé výsledky zajistitelů za několik předchozích let, kdy zajišťovny nepokryly náklady na kapitál, což zpochybnilo udržitelnost jejich obchodního modelu a vyžadovalo jeho korekci.

Vlivy na zajištění

Kromě inflace změna klimatu představuje další významný rizikový faktor, který prokazatelně přispívá k systematickému nárůstu škod do zajištění. Zajistné smlouvy byly zasažené řadou škod z tzv. druhotných živlů, jako jsou například vichřice či krupobití, jejichž frekvence a průměrná velikost se zvyšuje a zasahuje do zajištění, které by koncepčně mělo chránit pojišťovny spíše před dopadem výjimečných událostí, jako jsou škody ze zemětřesení nebo extrémních povodní.

Tyto skutečnosti vedly před obnovou na rok 2023 k neochotě investorů poskytnout, resp. doplnit kapitál vázaný v rezervách na plnění škod a obnovit tak retrocesi zajistitelů samotných, což významně omezilo jejich kapacitu a schopnost obnovovat zajistné smlouvy. Kromě toho s rostoucími úrokovými sazbami zákonitě rostou i náklady na kapitál, který je klíčovým vstupem pro cenotvorbu zajištění. Akcionáři tak byli nuceni přehodnotit svůj rizikový apetit a přijmout opatření k navrácení ziskovosti.

Všechny tyto faktory vedly k významnému snížení nabídky, ale současně rostla poptávka po zajištění, neboť pojišťovny potřebovaly navyšovat kapacity zajistných smluv kvůli organickému růstu a inflaci projevující se ve vyšších pojistných částkách. Tato nerovnováha měla za následek převis poptávky nad nabídkou a zákonitě došlo k významnému růstu cen, tlaku na zvyšování vlastního vrubu pojišťoven a v neposlední řadě zužování rozsahu krytí, doplnění výjimek, opuštění bezplatných reinstatementů a podobně.Pozici zajistitelů podporovala i škodní historie, jak demonstruje na příkladu celkové roční výše katastrofických škod za posledních deset let graf 1. Na tomto grafu je patrná zejména nadprůměrná škodní aktivita před obnovou v roce 2022, kde ve třech po sobě jdoucích letech souhrn velkých škod (škody vyšší než 100 milionů USD) celkově přesáhl hranici 120 miliard USD, a navíc kromě přírodních katastrof zajistný trh utrpěl neočekávané škody z černých labutí jako pandemie covidu-19 anebo škody v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu.

Obnova smluv na letošní rok

Naopak rok 2023 z tohoto pohledu byl příznivý, tento ukazatel zůstal pod hranicí 100 miliard USD, a tak zajistitelé nepřesáhli svůj rozpočet na plnění katastrofických škod. Obnovu zajistných smluv na rok 2024 odstartovala nejen nižší výše katastrofických škod, ale i makroekonomické podmínky byly příznivější než o rok dříve. Inflace je sice stále vysoká, ale evidentně postupně odeznívá. Úrokové sazby jsou stále relativně vysoké, ale centrální banky zahájily postupný pokles. Nicméně trh si je stále vědom neměnné fundamentální nejistoty spojené se změnou klimatu a rizika v souvislosti s geopolitickou situací.

Třetím klíčovým vstupem do obnov byla akumulace zisku z minulého období, díky níž byl zajišťovací trh v dobré kondici při vstupu do obnovy na rok 2024. Na rozdíl od obnovy na rok 2023 byl na trhu přebytek kapacity, ovšem za odpovídající cenu. Ceny v průměru sice stále rostly, ale pomalejším tempem a zajistitelé byli o to více ochotni rozlišovat klienty a věřit „příběhu“ těch pojišťoven, které – v součinnosti se zajistným makléřem – dokázaly prokázat a komunikovat aktivní práci se svým pojistným kmenem. 

Zajistitelé v průměru zachovali disciplínu a opatrnost při obnově na rok 2024, byli opatrní v upisování nižších vrstev zajistných programů (zejména těch vystavených expozici z druhotných živlů), agregátních programů a víceletých smluv. U smluv s vysokým škodním průběhem či u programů bez představeného pozitivního „příběhu“ docházelo k výraznější cenové korekci. Graf 2 ukazuje globální vývoj cen majetkového katastrofického zajištění, kde je vidět určité zpomalení růstu (meziročně nárůst +5,4 %) a cykličnost tohoto trhu. 

S ohledem na individuální povahu každé obnovy v letošním roce vyjádření nárůstu zajistných sazeb pro české pojišťovny pomocí jediného čísla by nebylo vypovídající. Nicméně obecně lze konstatovat, že český pojistný trh zaznamenal zdražení zajištění druhý rok po sobě. Přesto dobrým ukazatelem dynamiky na zajistném trhu je porovnání prvotních kvotací od zajistitelů s finálními cenami, za které jsou zajistné smlouvy uzavřené. V oblasti majetkového zajištění se na začátku obnovy objevily nabídky od zajistitelů s požadovaným meziročním nárůstem sazeb přes 15 %, v některých případech navíc s požadavkem na zvýšení vlastního vrubu. Avšak po několika kolech vyjednávání na základě předložení detailních analýz o pozitivních změnách v portfoliu a dalších argumentů jsme byli schopni v mnoha případech udržet sazby zajištění na rok 2024 na úrovni roku 2023.

Velkými tématy diskuse se zajistiteli tak byla nejen adekvátnost modelů předpovídajících výjimečné živelné škody, ale i krytí škod způsobených stávkami nebo občanskými nepokoji (tzv. strikes and riots, civil commotion (SRCC)), hlavně s důrazem na definici jedné události (tzv. „eventu“) z pohledu kumulace pro účel zajistného krytí. Proto i při obnově na rok 2024 v některých případech částečně pokračoval trend na zvyšování vlastních vrubů a striktnější rozsah krytí v podobě výjimek ze zajistného krytí zejména v části válečných rizik a v oblasti pojištění námořní a letecké dopravy.

Co se týče obnovy zajištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel, jedná se o segment, který vykazuje relativně lepší výsledky a – na rozdíl od majetkového katastrofického zajištění – obnovy probíhaly plynuleji.

V tomto segmentu pro české pojišťovny jsme zaznamenali nárůst cen do 5 % v případě bezeškodní obnovy (oproti růstu o 10 % až 20 % v případě programů zasažených škodami). Speciálně v případě obnovy zajištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel závisely výsledky obnovy silně na vyjednávacích schopnostech se zajistným panelem (na technických a analytických vyjednáváních, prezentaci dat a detailním pohledu do jednotlivých portfolií, míře navýšení primárních sazeb, precizní kvantifikaci dopadu inflace a diskontní sazby, zdůrazňování řízení portfolia v průběhu času a dalších faktorech).

Jaký je výhled do budoucna?

Odpověď není jednoznačná, záleží na několika externích faktorech. Pokud dojde k dalšímu inflačnímu šoku nebo omezení kapitálu na retro trhu v důsledku významné škodní události na globální úrovni, nelze vyloučit další tlak na zvyšování cen a zpřísnění podmínek zajištění. Pokud nic takového nenastane, lze považovat aktuální sazby za adekvátní, a tím pádem zajišťovatelé by neměli být nuceni zvyšovat ceny dál (tolik naznačují zajistné obnovy na asijském trhu k 1. dubnu). Lze předpokládat, že pokračující tendence růstu zisků a dostupnosti kapitálu zvýší apetit zajistitelů k dalšímu růstu, a tudíž zvýší konkurenci, což následně zvýší nabídku a vytvoří předpoklady k začátku klesání cen.

Ohodnotit článek

100,00%

Další články autora

Zajistný trh se vrátil k ukázněným obnovám

Zajistný trh se vrátil k ukázněným obnovám

Dmitrij Šichmantěr

Buďte vždy v obraze Buďte vždy v obraze

Buďte vždy
v obraze

Přihlaste se k odběru našeho časopisu a dostávejte novinky ze světa pojišťovnictví z první ruky. Z odběru je možné kdykoliv se odhlásit.

Zadejte validní email!
Je nutné odsouhlasit podmínky!
Tento email již má přihlášen odběr!