Telefon: +420 728 079 748

E-mail: monika.haidinger@cap.cz

© 2022 Česká asociace pojišťoven

Chybí písemná smlouva. Co to pro pojistitele znamená?

Doba čtení:

Doba čtení

4 min.

Přečteno:

Přečteno

459x

Diskuze:

Diskuze

0

Oblíbenost:

Oblíbenost

80,00%

15. 05. 2023

4 min.

80%

0

V jednom ze svých posledních rozhodnutí loňského roku se Nejvyšší soud zabýval formou pojistné smlouvy.(1) Není překvapením, že zákon vyžaduje pro pojistnou smlouvu, která je uzavírána na dobu delší než jeden rok, formu písemnou.(2) Co ale nastane v případě, že písemná forma nebude dodržena?

Nejvyšší soud vyložil, že odpověď na tuto otázku je nutné hledat ve smyslu a účelu ustanovení, které povinnost písemné formy vyžaduje. Účelem písemné formy je přitom ochrana soukromých zájmů – plní zejména takzvanou varovnou funkci vůči pojistníkovi. Pokud totiž pojistník uzavírá pojistnou smlouvu na dobu delší než jeden rok, lze očekávat, že se zavazuje k platbě relativně vysokého pojistného – a zákon se jej tudíž snaží v tomto směru chránit před neuváženým krokem. Druhým účelem je usnadnit pojistníkovi případné dokazování toho, že k uzavření pojistné smlouvy došlo. Vzhledem k tomu, že písemná forma neslouží k ochraně veřejného zájmu, může její nedodržení způsobit nanejvýš relativní neplatnost.3 Relativní neplatnosti se však může dovolat pouze ten, na jehož ochranu je neplatnost stanovena – tedy pojistník.

Neméně zajímavý je také kontext, který Nejvyšší soud k rozhodování o této otázce vedl. Ačkoliv skutkový stav není z rozhodnutí zcela zřejmý, jisté je, že zde byla snaha pojistitele a pojistníka „reaktivovat“ pojistnou smlouvu, která předtím zanikla pro neplacení pojistného. V naší praxi se ukazuje, že se jedná o poměrně častý nástroj, kterým pojistitelé dávají svým klientům možnost pokračovat v pojistném vztahu, pokud dlužné pojistné doplatí. Odvolací soud zde přitom potvrdil, že ve chvíli, kdy již došlo k zániku smluvního vztahu, není „reaktivace“ ničím jiným než uzavřením nové pojistné smlouvy za stejných či obdobných podmínek. S tímto názorem se pak implicitně ztotožnil i Nejvyšší soud.

Pojistitel by měl mít tudíž na paměti, že i v případě, kdy vůle stran směřuje k obnovení pojistného vztahu, který zde dříve existoval, je nutné „reaktivaci“ vnímat jako proces uzavírání nové smlouvy, a to se všemi jeho náležitostmi.

Pokud však při uzavírání smlouvy nebude dodržena písemná forma, neplatnosti právního jednání se sám pojistitel dovolat nemůže a učinit tak může pouze pojistník. Podle § 2758 odst. 2 občanského zákoníku ale platí, že nedostatek formy pojistné smlouvy je zhojen, „přijal-li pojistník nabídku včasným zaplacením pojistného“. S ohledem na to, že typickou podmínkou „reaktivace“ bývá požadavek na úhradu pojistného, by se mohlo zdát, že ryze neformální „reaktivaci“ nic nebrání.

I přesto je ale potřeba dbát na určitost projevu vůle, kdy může při reaktivaci pouhým odkazem na parametry zaniklé smlouvy vzniknout například pochybnost, na jakou dobu se nový pojistný vztah sjednává. S uzavřením nové pojistné smlouvy je spojena také řada povinností pojistitele, jako například vystavení pojistky. Zapomenout nelze ani na veřejnoprávní povinnosti v souvislosti s předsmluvní fází, zejména zjišťování potřeb a cílů zákazníka, vyhotovení záznamu z jednání a poskytnutí povinných předsmluvních informací.

Pokud bude přihlédnuto k výše uvedenému, nelze podle našeho názoru odsoudit to, že pojistitel přijme jisté riziko související s tím, že jím (pečlivě) zvolený technický způsob komunikace nevyhoví konzervativnímu pohledu soudu na požadavky písemné formy. Trend bezpapírové komunikace je nezpochybnitelný a ani pojišťovny nemohou zůstat pozadu. Při rozhodování o tom by však mělo být bráno v potaz, jaká právní jednání mohou být stižena neplatností, aby se z mírného rizika nestalo riziko systémové, které by mohlo být v budoucnu zneužito „hromadnými akcemi“ proti pojistiteli.

1.Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. listopadu 2022, sp. zn. 27 Cdo 935/2022

2.Viz ustanovení § 2758 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3.A contrario viz ustanovení § 588 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Ohodnotit článek

80,00%

Další články autora

Wrongful birth: Nejvyšší soud poprvé k náhradě za nesprávně provedený screening

Wrongful birth: Nejvyšší soud poprvé k náhradě za nesprávně provedený screening

Mgr. Lenka Petráková

Body za bolestné

Body za bolestné

Mgr. Lenka Petráková

Chybí písemná smlouva. Co to pro pojistitele znamená?

Chybí písemná smlouva. Co to pro pojistitele znamená?

Mgr. Lenka Petráková

Buďte vždy v obraze Buďte vždy v obraze

Buďte vždy
v obraze

Přihlaste se k odběru našeho časopisu a dostávejte novinky ze světa pojišťovnictví z první ruky. Z odběru je možné kdykoliv se odhlásit.

Zadejte validní email!
Je nutné odsouhlasit podmínky!
Tento email již má přihlášen odběr!