Telefon: +420 728 079 748

E-mail: monika.haidinger@cap.cz

© 2022 Česká asociace pojišťoven

Domácnosti vloni přišly o půl miliardy. Odhad dopadů nepojištěných událostí z pojištění českých domácností

Doba čtení:

Doba čtení

11 min.

Přečteno:

Přečteno

191x

Diskuze:

Diskuze

0

Oblíbenost:

Oblíbenost

0

19. 06. 2024

11 min.

0

0

SUPIN analyzoval dostupné údaje o pojistných smlouvách z pojištění domácnosti z výročních zpráv ČAP, které porovnával s celkovým počtem domácností v ČR dle údajů sčítání lidu podle Českého statistického úřadu, jež jsou dostupné každých deset let s interpolací hodnot do dalších let.

Např. v roce 2021 se evidoval celkový počet 4,813 mil. domácností v ČR, nicméně pojistných smluv pojištění domácností bylo evidovaných pouze 2,825 mil., což znamená odhad téměř 2 mil. nepojištěných domácností za předpokladu, že většinově jednou pojistnou smlouvou bude pojištěna právě jedna domácnost. Celkový přehled uvádí následující graf 1.Během posledních let nicméně počet pojistných smluv narůstá vyšším tempem než celkový počet domácností a tím pádem se odhadovaný počet nepojištěných domácností mírně snižuje, viz následující graf 2. Nicméně i tak v roce 2022 při 63% propojištěnosti se odhaduje cca 1,8 mil. nepojištěných domácností. 

Za předpokladu, že u nepojištěných domácností nastávají škody se stejnou intenzitou jako u pojištěných, lze odhadnout, že za období let 2006–2012 vzniklo nad rámec pojišťovnami řešených pojistných událostí dalších 1,15 mil. škod, které z pojištění nemohly být kryté. Dále za předpokladu stejné výše průměrné škody u pojištěných a nepojištěných lze odhadnout, že nepojištění vlastníci přišli za celé období v úhrnu o 11,9 mld. Kč.

Následující grafy 3 a 4 uvádějí roční trendy počtu i objemu pojistných událostí s ukázkou odhadu vlivu škod, které z důvodu absence pojištění uhrazené být nemohly.

Specificky v roce 2022 lze odhadnout za uvažovaných předpokladů obdobné škodní frekvence u pojištěných a nepojištěných celkově cca 116 tisíc nečekaných majetkových událostí v domácnostech. Nicméně jen odhadem necelé dvě třetiny (73 tis.) ale byly pojištěny. Češi tak na pojistném plnění přišli o 550 milionů korun. Lze zobecnit, že za 10 let Čechy nepojištěné domácnosti stály 6,8 miliardy korun.

Statistiky za rok 2022 hovoří o 916 mil. Kč vyplacených na pojistném plnění za škodní události v domácnosti. Z porovnání celkového počtu domácností a počtu pojištěných domácností se právě odhaduje dalších téměř 550 mil. Kč, o které Češi loni přišli tím, že domácnost pojištěnou neměli.

Na 379 pojistných událostí denně

Spolu s poklesem nepojištěných domácností pak klesá podíl nepojištěných škod – zatímco v roce 2006 dosahoval odhadovaný podíl nepojištěných událostí 57 % všech pojištěných i nepojištěných událostí, v roce 2022 podíl nepojištěných klesl na stále poměrně vysokých 37 %.

Roste ale výše škod. Vlivem inflace i třeba rozšiřováním vybavení domácností především o spotřebiče vzrostla průměrná škoda z 9 000 Kč v roce 2006 na loňských více než 12,5 tisíce korun.

V posledních 10 letech Češi čelili v průměru 379 událostem denně, z toho 180 z nich nebylo pojištěno. Za dekádu tak na 658 tisících událostech přišli o 6,8 miliardy korun, přičemž na každý rok připadá ztráta v rozsahu 500–700 milionů korun. Podle hrubého odhadu se ročně stane asi 35 tisíc vodovodních škod v domácnostech. S odstupem následují škody z krádeží s přibližně 9,3 tisíce případů. A s dalším odstupem pak můžeme identifikovat jako příčiny pojistné události vichřice, poškození elektroniky a přepětí, každé s asi 4,5 tisíce případů.

Anketa: Jaké jsou nejčastější bariéry pojištění majetku?

Odpovídal: Jiří Doubrava, obchodní ředitel, Direct pojišťovnaProdukty pojištění občanského majetku a odpovědnosti se za posledních deset let značně proměnily, což je dobrá zpráva hlavně pro klienty. Jsou mnohem srozumitelnější, přehlednější a jednodušší. Jako hlavní problém proto vidím cenu, která často lidi odrazuje od toho, aby si svůj majetek pojistili. Na druhou stranu v této oblasti odvádějí slušnou práci právě zprostředkovatelé (makléři a finanční poradci) spolu s bankami, kteří vysvětlují podstatu majetkového pojištění i rizika, která nesou lidé bez pojistek. Současně si myslím, že lidé typicky věří, že jim nehrozí žádná totální škoda. Že pokud už se něco stane, jde o menší škody, které tolik nezatíží rodinný rozpočet a člověk je zvládne pokrýt. Investice do pojištění tak lidem přijde zbytečná. Všichni jsme po tornádu na jižní Moravě viděli, jak se vlna zájmu o majetkové pojištění zvedla. A nejen to. Vznikaly dokonce i první diskuze o zavedení povinného pojištění nemovitostí. Dnes, po pár letech od tornáda, vidíme, že se toho tolik nezměnilo. Tornádo přešlo, 30 % lidí v Česku zůstává nepojištěných a my musíme dělat to nejdůležitější: učit, vysvětlovat a dělat osvětu nejen ve světě bank a financí, ale i ve světě pojištění.


Odpovídala: Jana Flajšarová, senior manažerka produktového managementu neživotního pojištění, Generali Česká pojišťovnaV posledních letech vnímáme rostoucí zájem o majetkové pojištění. Přispěly k tomu zejména živelní události, které na území ČR nastaly, a  s  tím i  větší povědomí našich klientů o nezbytnosti mít svůj majetek pojištěn. I  přes tento nárůst je pozornost klientů více upřena k pojištění staveb a  pojištění domácnosti klienti nekladou takovou důležitost. Důvody pro to mohou být různé:

– Komplexita pojistných produktů a dostupnost jednoduchého sjednání a správy produktu v online prostředí. I když se sektor pojištění v tomto ohledu ubírá správným směrem, stále je zde prostor pro větší digitalizaci, zjednodušování a přiblížení se k možnostem například bankovního sektoru.
– Nižší povědomí klientů o  škodách na domácnostech. Často si klienti neuvědomují riziko významnějších škod na majetku a podléhají dojmu, že v případě domácnosti se nejedná o „střechu nad hlavou“, a považují její pojištění na rozdíl od stavby za zbytečné. Navíc podceňují hodnotu věcí, které v domácnosti mají – často také koncentrují hodnotu jen do několika významných položek, jako jsou elektronika nebo sportovní výbava.
– Cena pojištění, která se může zdát klientům příliš vysoká v případě, že nejsou zvažovány všechny benefity rozsahu krytí a přidaná hodnota pojištění.

Odpovídala: Veronika Hašplová, senior expertka neživotního pojištění, Allianz pojišťovna

Bariéry, se kterými se nejčastěji setkáváme, by se daly shrnout do tří kategorií: nedostatek informací, špatná zkušenost 
a finanční důvody. Pokud jde o  nedostatečné informace – často se setkáváme s  tím, že lidé stále ještě zaměňují pojištění nemovitosti a domácnosti. Domnívají se, že když mají pojištěnou nemovitost, automaticky je v tomto pojištění zahrnuta i domácnost. Určitě do této kategorie patří i subjektivní vnímání rizik. Jak se to projevuje? Klienti se často zaměřují na prevenci rizik souvisejících s krádeží nebo loupeží a mají představu, že když byt trvale obývají, tak jim nehrozí žádné velké riziko. Fakt, že nejfrekventovanější pojistné události souvisejí s vodovodními škodami, je pro řadu lidí velkým překvapením. S tím souvisí i další argumenty proti pojištění – jako například bydlíme na kopci, dodržujeme povinné revize a kontroly a podobně. A k tomu se samozřejmě často přidávají argumenty finanční – pokud se mi nikdy nic nestalo, není důvod platit pojištění. V tomto ohledu vidím velký prostor pro edukaci ze strany pojišťoven a jejich poradců. Nutnou podmínkou takové edukace je podle mého názoru empatie, pochopení klientových obav a potřeb. Jinak se totiž budeme i nadále setkávat s námitkami založenými na špatných zkušenostech, které ani nemusejí být vlastní, ale zprostředkované. Určitě jsme už všichni slyšeli větu: „Pojišťovna mi stejně nepomůže, jen tahá z lidí peníze…“ Někde za tím se může skrývat špatně nastavené pojištění, nedostatečné vysvětlení zamítnutého plnění a podobně. Myslím, že možnost velkou část těchto bariér překlenout máme jako pojišťovny ve vlastních rukou.

Odpovídal: Ing. Michal Šimon, manažer neživotního pojištění, Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (ČPP)

 

Pokud se podívám na situaci v  oblasti majetkového pojištění občanů, tak jsem toho názoru, že se postupně zlepšuje. Postupem času se daří navyšovat propojištěnost v tomto segmentu, a to jak v případě pojištění domácnosti, tak i v případě pojištění stavby jako takové. Nicméně stále zde máme poměrně velkou skupinu občanů, kteří a priori pojištění odmítají. Jednotlivých důvodů nebo spíše mýtů může být více, ale z mého pohledu jako velmi problematickou vnímám určitou nedůvěru občanů v institut pojištění. Velmi často slýchávám názor, že pojištění funguje, jen když se platí pojistné, a v okamžiku plnění přestane fungovat. Dle mého názoru i nedávná historie několikrát jednoznačně vyvrátila tento omyl, ale je neustále potřeba občany vzdělávat, aby se podařilo tento mýtus z povědomí lidí zcela odstranit. Je jen na nás a pojistném trhu, zda se nám do budoucna podaří tuto pověru odstranit a snížit počet nepojištěných občanů na maximálně jednotky procent.

Další články autora

Buďte vždy v obraze Buďte vždy v obraze

Buďte vždy
v obraze

Přihlaste se k odběru našeho časopisu a dostávejte novinky ze světa pojišťovnictví z první ruky. Z odběru je možné kdykoliv se odhlásit.

Zadejte validní email!
Je nutné odsouhlasit podmínky!
Tento email již má přihlášen odběr!