Telefon: +420 728 079 748

E-mail: monika.haidinger@cap.cz

© 2022 Česká asociace pojišťoven

Škodní inflace se zvyšuje. Nejen kvůli ekonomické situaci

Doba čtení:

Doba čtení

8 min.

Přečteno:

Přečteno

616x

Diskuze:

Diskuze

0

Oblíbenost:

Oblíbenost

100,00%

01. 01. 2023

8 min.

100%

0

V následujícím příspěvku popíšeme hlavní trendy a rizika povinného ručení vycházející z aktuálního vývoje v roce 2022.

— Pojišťovny ročně vyřídí cca 255 tis. škodních událostí z POV. Po covidu-19 opět roste počet i objem škod.
— V pololetí dosahovala škodní inflace u majetkových škod 11 % a k 30. 9. 2022 došlo k další eskalaci růstu vzniklých a uzavřených majetkových škod v průměru meziročně již o 17,1 %!
Pojistitelé využívají různá segmentační kritéria vycházející z rizikovosti klientů na základě dat dle své praxe.

 

Škody v rámci povinného ručení významně rostou, a to především v souvislosti s eskalací cen za opravy vozidel, což je spojené s aktuální ekonomickou situací, vysokou inflací a nárůstem závazků v případě odškodnění za zdravotní následky. Pomyslné nůžky mezi objemem škod, které pojišťovny řeší, v porovnání s výškou povinného určení se tak stále otevírají.

Počty škod POV

Faktem je, že celkové počty škod po letech 2020 a 2021 začínají opět narůstat a namísto 232 tis. škod POV za rok 2020 a 243 tis. škod roku 2021 se pro rok 2022 očekává celkových 255 tis. škodných událostí řešených v rámci povinného ručení.

Meziročně také narůstají vlivem vyšší intenzity provozu i počty škod na zdraví, kde se za letošní ročník očekává cca 10 900 případů proti průměrným 10 200 škodám na zdraví za předchozí dva „covidové“ ročníky.

U škod na zdraví platí, že aktuálně cca 88,5 % škod na zdraví vzniká z lehkého zranění, dále 9,5 % škod na zdraví v povinném ručení souvisí s těžce zraněným poškozeným účastníkem dopravní nehody a u 2,5 % všech škod na zdraví se jedná o nároky spojené s usmrcením oběti dopravní nehody zahrnující např. oprávněné nároky pozůstalých a další.

Jak ukazuje následující graf, existuje zásadní rozdíl mezi podíly jednotlivých skupin zranění (lehké, těžké, úmrtí) na počtech a objemech škod na zdraví.

Za poslední tři ročníky představují škody na zdraví spojené s těžkým zraněním a usmrcením cca 11 % až 14 % všech škod na zdraví, nicméně na celkovém závazku škod na zdraví se podílejí z 63 % až 72 %. Není bez zajímavosti, že během covidového ročníku 2020 narostl podíl celkového závazku připadajícího na škody na zdraví z těžkého zranění, kdy dosáhl cca 51 % všech závazků ze škod na zdraví. To může souviset se skutečností, že během epidemických restrikcí při volných silnicích při vyšších rychlostech byly následky škod na zdraví bohužel závažnější.

Závazky v povinném ručení a škodní inflace

Po covidovém skoku se dále obnovil nárůst závazků POV a očekávání pro celý rok 2022 již překračují závazky za poslední předcovidový ročník 2019. Konkrétně pro rok 2022 se očekává celkové vyplacené plnění ve výši 14,9 mld. Kč, což hodnotu roku 2019 ve výši 14,5 mld. Kč překračuje o 400 mil. Kč, a závazky spojené s dlouhodobými výplatami zejména ze škod na zdraví se pro rok 2022 očekávají ve výši 2,2 mld. Kč, což opět převyšuje 2 mld. Kč za ročník 2019.

Důvod navyšujících se škodních závazků spočívá zejména ve škodní inflaci, kterou popíšeme nejdříve u škod na zdraví a následně u majetkových škod.

U zdravotních škod dlouhodobě působí vliv nového občanského zákoníku (NOZ) a s ním spojená pravidelná valorizace částek za odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění. Jestliže hodnota bodu byla na počátku v roce 2014 stanovena ve výši 1 % průměrné hrubé mzdy ve výši 250 Kč, tak v mezidobí došlo k jejímu postupnému nárůstu na 378 Kč (tj. přibližně o polovinu), viz následující tabulka a graf:

Na další typy nároků působí také ekonomické a inflační vlivy spojené s růstem mezd ovlivňující odškodnění ztráty na výdělku, náklady na péči v rámci asistencí v domácnosti i růst nákladů na zdravotní péči. Nepřekvapí proto, že ve srovnání se situací před aplikací NOZ narostly průměrné hodnoty odškodnění o desítky procent, konkrétně:

—  Odškodnění bolestného stouplo ze 42 tis. Kč na 118 tis. Kč, což představuje souhrnný nárůst o 181 %.
—  Jednorázové částky za kompenzaci duševní újmy pozůstalých po obětech dopravních nehod se navýšily v průměru na celé škodě (tj. pro všechny pozůstalé z jednoho úmrtí) z 950 tis. Kč na téměř 2 mil. Kč (tj. cca o 109 %).
—  Kompenzace za ztížení společenského uplatnění roste z 350 tis. Kč na cca 760 tis. Kč, což představuje nárůst o 116 %.

I u nároků explicitně neovlivněných NOZ se projevil růst cen a nákladů vedoucí k těmto nárůstům:

—  U dlouhodobě vyplácených rentových nároků vzrostl průměrný závazek za všechny anuity v rámci jedné škody z 2,7 mil Kč na 4,1 mil. Kč, což představuje růst o 53 %.
—  U krátkodobějších ztrát na výdělku během pracovní neschopnosti stouplo za období platnosti NOZ průměrné odškodnění z 50,5 tis. Kč na 74 tis. Kč a jedná se tak o nárůst 47 %.
—  U nákladů léčení došlo k nárůstu o 44 % z 63 tis. Kč před NOZ na aktuálních 90,4 tis. Kč.

Ještě výrazně dramatičtější situace vychází u škod na majetku v povinném ručení, kde z pololetních dat k 30. 6. 2022 vycházel průměrný meziroční růst o 11 %. Pro srovnání se ve stejném období předchozího ročníku 2021 jednalo o 8% inflační nárůst a stejně spočtená škodní inflace u majetkových škod se pohybovala na úrovni kolem 6 %.

Související hodnota průměrné majetkové škody za předpokladu škodní inflace vychází pro rok 2023 již ve výši 55 tis. Kč a celkový rostoucí trend aktuálních hodnot ukazuje graf 5.

Tradiční důvody existence škodní inflace, mezi které patří navyšující se ceny práce a náhradních dílů v autoservisech spolu s postupnou modernizací vozového parku a tím vyšší technologickou i finanční náročností prováděných oprav vozidel, byly v rámci covidu-19 a aktuální inflační situace dále umocněné obtížnou dostupností náhradních dílů, delšími čekacími lhůtami s tím spojenými a vyššími náklady na půjčení náhradního vozidla. Obecná inflační situace povinné ručení ovlivňuje rovněž a další dopady spojené s růstem cen energií se ještě projeví a 11% hodnota škodní inflace tak rozhodně nepředstavuje její kulminaci.

To potvrzují i data k 30. 9. za kvartální přehledy škod, které vzniknou a jsou zároveň vyřízené ve stejném čtvrtletí. Z tohoto pohledu se nárůst průměrné zaplacené škody na majetku ve 3. čtvrtletí 2022 ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 navyšuje již o 17,1 % (jedná se o 38,7 tis. Kč ve srovnání s 33,1 tis. Kč o rok dříve).

Z grafu 6 také vyplývají dlouhodobé trendy, kdy od konce roku 2017 se průměrná škoda v tomto pohledu navýšila o 44 %, zatímco průměrné pojistné stouplo kumulativně pouze o 16 %.

Segmentace rizika a další statistiky POV

Z pohledu dalších statistik a segmentace ze strany pojišťoven platí, že kritéria používaná ze strany pojišťoven zahrnují v rizikových modelech veškerá dostupná data mající vliv na frekvenci a očekávanou výši škod, konkrétně se jedná zejména o údaje vztahující se k

—  vozidlu (kategorie, tarifní skupina, objem, výkon, účel použití, stáří, značka/model, palivo, nájezd, zohlednění aktivní bezpečnostní výbavy vozidla, zejména asistenční systémy a telematické informace),
—  osobě klienta (občan/firma, velikost flotily, věk, region bydliště, minulá škodní historie).

Přístupy k segmentaci se stále rozšiřují, nicméně konkrétní rozhodnutí a strategie jsou vždy v kompetenci jednotlivých pojišťoven.

V rámci průměrného pojistného platí, že v posledních ročnících se přes eskalující se škodní inflaci růst průměrného pojistného spíše snižuje a dosahuje cca 1,5 % (ve srovnání s růstem o 2,5 % za rok 2021 a hodnotami kolem 5 % za předchozí ročníky).

Tabulka 2 v dělení na fyzické a právnické osoby ukazuje statistiku za osobní vozidla.

Vyšší hodnoty u osobních vozidel právnických osob odrážejí celkově jejich vyšší rizikovost, se kterou pojistitelé pracují. Rozdíly mezi jednotlivými segmenty pojištění jsou skutečně zásadní, neboť celková škodní frekvence je:

— 3,2 % (v průměru 32 škod na 1000 vozidel) u osobních automobilů,
—  11,8 % u nákladních vozidel (v průměru 118 škod na 1000 vozidel).

V rámci jednotlivých segmentů se pak ještě výrazně liší o desítky procent, kdy grafy 7 a 8 definují konkrétní hodnoty škodní frekvence u 23 % výrazně rizikových segmentů osobních automobilů a u 37 % výrazně rizikových nákladních vozidel.

 

Co se týče osobních automobilů (přestože průměrná škodní frekvence dosahuje 3,2 %), u 11 % všech osobních vozidel pojištěných rizikovými klienty nad 30 let (klienti, kteří v minulosti opakovaně způsobili škody nebo jim pojistné smlouvy zanikaly pro neplacení) vychází na úrovni 4,2 %, tj. v průměru o třetinu vyšší. U 5 % všech osobních vozidel, kam spadají leasingové společnosti, dosahuje škodní frekvence již 4,8 % (tj. cca o polovinu vyšší proti průměru). Ještě vyšší vychází škodní frekvence u klientů do 30 let věku, kde hodnota 5,2 % je proti obecné hodnotě 3,2 % vyšší o 61 % (mladí klienti do 30 let věku představují 4 % portfolia osobních automobilů). U nejvíce rizikových vozidel firemních klientů (kde je vysoká úroveň škod z minulosti) vychází škodní frekvence 6,3 % (tj. téměř dvojnásobná proti obecné úrovni 3,2 %).

U nákladních vozidel s průměrnou škodní frekvencí 11,8 % vychází výrazně nadprůměrně rizikové portfolio představující 14 % všech nákladních vozidel, u skupiny tahačů návěsů se škodní frekvencí téměř 28 % (tj. o 134 % vyšší proti průměru u nákladních vozidel) a dále u ostatních nejrizikovějších flotil dle minulé historie představujících 23 % celého portfolia nákladních automobilů vychází frekvence téměř 20 % (což je o 2/3 více vůči všem nákladním vozidlům).

Celkový počet pojištěných vozidel všech druhů a kategorií s platnou pojistnou smlouvou POV přesáhl v 2. pololetí 2022 hodnotu 9 mil. vozidel, nicméně v posledním období se jeho nárůst začíná již významně zpomalovat, konkrétně v pololetí r. 2022 narůstal počet pojištěných vozidel vůči konci roku 2021 již jen o 1,6 %, zatímco v pololetí 2021 dosahoval pololetní nárůst 2,4 %. Snížená produkce nových automobilů a růst jejich ceny se tak se zpožděním začínají projevovat na celkových přírůstcích pojištěných vozidel.

Vývoj a bilance POV

Po covidovém skoku se dále obnovil nárůst závazků POV a očekávání pro celý rok 2022 již překračují závazky za poslední předcovidový ročník 2019. Konkrétně pro rok 2022 se očekává celkové vyplacené plnění ve výši 14,9 mld. Kč, což hodnotu roku 2019 ve výši 14,5 mld. Kč překračuje o 400 mil. Kč, a závazky spojené s dlouhodobými výplatami zejména ze škod na zdraví se pro rok 2022 očekávají ve výši 2,2 mld. Kč, což opět převyšuje 2 mld. Kč za ročník 2019. Oproti tomu aktuální růst prům. pojistného o cca 1,5 % je výrazně nižší než růst prům. škody (9,2 % vážený průměr za zdraví a majetek k pololetí) s potenciálem jeho růstu během 2. pololetí na 18,3 %. Zásadní rozevírání nůžek obou ukazatelů (tj. průměrné škody a průměrného pojistného) ukazuje graf 9.

Zároveň celkový počet pojištěných vozidel všech druhů a kategorií s platnou pojistnou smlouvou POV přesáhl v 2. pololetí r. 2022 hodnotu 9 mil. vozidel, nicméně v posledním období se jeho nárůst začíná již významně zpomalovat, konkrétně v pololetí 2022 narůstal počet pojištěných vozidel vůči konci roku 2021 již jen o 1,6 %, zatímco v pololetí r. 2021 dosahoval pololetní nárůst 2,4 %. Snížená produkce nových automobilů a růst jejich ceny se tak se zpožděním začíná projevovat na celkových přírůstcích pojištěných vozidel.

Ohodnotit článek

100,00%

Další články autora

Povinné ručení zůstává pod tlakem vysoké škodní inflace

Povinné ručení zůstává pod tlakem vysoké škodní inflace

RNDr. Petr Jedlička, Ph.D.

Hlásit, či nehlásit nehodu policii?

Hlásit, či nehlásit nehodu policii?

RNDr. Petr Jedlička, Ph.D.

Požáry v Česku: Až 1,2 mld. Kč nepojištěných škod  v roce 2021

Požáry v Česku: Až 1,2 mld. Kč nepojištěných škod v roce 2021

RNDr. Petr Jedlička, Ph.D.

Risk INDEX: Jaké byly škody v roce 2022?

Risk INDEX: Jaké byly škody v roce 2022?

RNDr. Petr Jedlička, Ph.D.

Buďte vždy v obraze Buďte vždy v obraze

Buďte vždy
v obraze

Přihlaste se k odběru našeho časopisu a dostávejte novinky ze světa pojišťovnictví z první ruky. Z odběru je možné kdykoliv se odhlásit.

Zadejte validní email!
Je nutné odsouhlasit podmínky!
Tento email již má přihlášen odběr!